Skip to content

Visie Herenboeren Nijmegen

v. 12-06-2020

In deze visie worden de doelstellingen van de herenboerderijen Nijmegen toegelicht. Daarnaast is een aantal uitgangspunten geformuleerd, afgeleid uit de doelstellingen en het landelijke Herenboeren concept. 

Doelstellingen

A. Natuurgedreven productie

 • Gericht op versterken biodiversiteit
  We maken en beheren een zo natuurlijk mogelijke, soortenrijke, en evenwichtige omgeving die gezond is. Bijvoorbeeld door keuzes ten aanzien van gewas, huisdierrassen,  en terreinbeheer. Daarbij zijn inheemse soorten en rassen de basis.
 • Verbetering kwaliteit van de bodem
  Verbetering van de biodiversiteit van het bodemleven en de kwaliteit door regeneratieve landbouw. Structuur, samenstelling en voedingswaarde zijn van belang.
 • Verbetering en behoud van de kwaliteit van het landschap
  Aansluiten bij historische landschapsstructuren.  Behoud en/of terugbrengen van streekeigen landschapselementen zoals hagen, geriefbosjes, solitaire bomen, wilde akkerranden et cetera
 • Gezonde en gevarieerde voeding
  Het aanbod is voeding met hoge voedingswaarde, vers en divers. Traditioneel en/of vernieuwend, ook zaken die je niet in de supermarkt kunt krijgen. 
 • De bodem is de basis
  De grond bepaalt wat en hoe er geboerd gaat worden; er wordt bijvoorbeeld niet op substraat geteeld of vee in stallen gehouden die net zo goed op een industrieterrein zouden kunnen staan. Gewassen die passen bij de bodem en de natuurlijke omgeving.

B. Bedrijfsvoering

 • Biologisch is het minimum
  Werken vanuit een natuurlijke balans en eventueel herstel daarvan. Bestrijdingsmiddelen zijn het laatste redmiddel. De SKAL richtlijnen zijn de minimumnorm, beter waar dat kan.
 • Zo veel mogelijk kringloopsysteem (water, stikstof, CO2, nutriënten) en no waste.
  Bijvoorbeeld door het telen van stikstofbindende gewassen in wisselteelt. Zo min mogelijk aanvoer van buiten af (meststoffen, diervoeder).
 • Uitgaand van natuurlijk gedrag
  Levende have heeft een natuurlijke leefomgeving die bij hen past en voldoende schuilmogelijkheden.  Ze kunnen zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag vertonen.
 • Bewuste keuzes ten aanzien van technologie, materiaalgebruik en hergebruik van materialen waar redelijkerwijs mogelijk
  Bijvoorbeeld bij afscheidingen, bouwsels, apparatuur, tunnelkas. Bij verpakkingen liever papier, riet of bamboe. Zo duurzaam mogelijk.

C. Sociaal

 • Sociale coöperatie (maatschappelijke missie staat voorop)
  Het lidmaatschap is niet gericht op maximaal rendement maar op het realiseren van een maatschappelijke missie, namelijk het bieden van een alternatief in de voedselproductie en -consumptie.
 • Iedereen mag meedoen
  Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de participatie van iedereen te vergroten en drempels te slechten.
 • Actieve sociale gemeenschap
  Leden zijn niet alleen consumenten maar ook mede-eigenaar. Er is ruimte voor gezamenlijke activiteiten zoals cursussen productkennis, koken, of inmaken.
 • Aanvullende concepten zijn welkom
  Als een initiatief van een derde partij dat past bij de doelstellingen zich aandient wordt dit welwillend ontvangen (bijvoorbeeld een zorgconcept).
 • Gericht op delen en verspreiden
  Herenboeren is een netwerk waarin onderlinge uitwisseling bijdraagt aan verbetering van het initiatief. De geleerde lessen worden gedeeld buiten de eigen kring zodat een bijdrage wordt geleverd aan de transitie in de landbouw.
 • Lerende organisatie
  We werken continue aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. We staan open voor nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie passend bij onze doelstellingen. Verbinding en vertrouwen zijn de basis van de coöperatie, waarbij een open dialoog en transparantie vanzelfsprekend zijn.

Uitgangspunten

A. Organisatie

 • Coöperatie U A
  • Leden bepalen wat er gaat gebeuren
  • Een stem per certificaat
  • Bestuur voor de directe aansturing
 • Boer in loondienst met goede arbeidsvoorwaarden
 • Maakt gebruik van service en expertise van HB NL
 • Onderdeel van landelijk netwerk Herenboeren

B. Financieel

 • Leden betalen inleg, contributie, en eventuele aanvullingen
 • Geen externe financiering om de bedrijfsvoering draaiende te houden
 • Loonwerk is in de begroting opgenomen
 • Geen verkoop aan derden (tenzij om no-waste redenen)
 • Geen winstoogmerk