Het Groenboerenplan

Herenboeren Nederland één van de dragers van het ‘’Groenboerenplan’’

Op 6 juli jongstleden is in Den Haag namens een gelegenheidscoalitie van duizenden biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren een tien-punten-plan overhandigd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Ook Herenboeren Nederland maakt onderdeel uit van deze coalitie. Namens Herenboeren was boer Fabian van Herenboerderij Wenumseveld bij de overhandiging aanwezig. In dit artikel willen we belangstellende lezers van de nieuwsbrief van Herenboeren Nijmegen van de nodige achtergrondinformatie voorzien over het tienpuntenplan en de gekozen positionering van Herenboeren in de Stikstofdiscussie. 

Wat is het Groenboerenplan?

Het tien-punten-plan (Groenboerenplan) is bedoeld om uit de impasse van het stikstofdossier te komen. Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars voor een integrale lange termijn visie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw. Immers: één van de oorzaken voor de ontstane maatschappelijke onrust onder een grote groep boeren is het gebrek aan een heldere toekomstvisie. Een visie die langjarig wordt ondersteund met de noodzakelijke wettelijke en financiële instrumenten. Een perspectief voor de land- en tuinbouw waarbij voedselproductie hand in hand gaat met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding. Daaraan heeft de coalitie een bijdrage willen leveren

Voor de noodzakelijke omslag zijn meerdere veranderingen nodig. De eerste pijler vraagt dat duurzame landbouw een eerlijke prijs voor producten oplevert. Daarnaast wordt kringlooplandbouw aangeprezen. De korte ketens worden gestimuleerd.. Er wordt gevraagd de consument meer te laten kiezen voor duurzame plantaardige voeding. Dit is voor de gezondheid van mens en planeet een belangrijke pijler. Ten slotte zijn veranderingen in het agrarisch onderwijs, het grondbeleid en in de wet- en regelgeving nodig. Dit alles zorgt voor een transitie in de landbouw: van een landbouw gericht op maximalisatie van productie met hoge bijkomende maatschappelijk kosten, naar een herstellende, toekomstbestendige landbouw. 

De ondertekenaars laten ieder op hun eigen wijze zien dat duurzame landbouw mogelijk is. Een landbouw waar met voldoening en plezier gewerkt wordt en waar natuurdoelen en de productie van gezonde voeding elkaar versterken in plaats van uitsluiten.

Wie zijn de afzenders van het Groenboerenplan?

Het tien punten plan is ondertekend door: Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren (BD-Vereniging, Bio-Tuinders Vereniging, Bio-Vegan Netwerk, CSA Netwerk Nederland, Vereniging Toekomstboeren), Herenboeren Nederland. 

Ook wordt het plan ondersteund door : Bionext, Land & Co, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting BD-Grondbeheer, Stichting Demeter, Burgercoöperatie Land van Ons, Stichting Lenteland, Stichting Warmonderhof, Transitiecoalitie Voedsel, Triodos Bank.

Waarom trekt Herenboeren Nederland mee aan het Groenboerenplan?

Herenboeren Nederland (HB) heeft, na veel gesprekken te hebben gevoerd, zowel intern als met partners, de weloverwogen beslissing genomen het tien-punten-plan mee te lanceren. Enerzijds heeft HB er voor gekozen om vooralsnog – tot het stof is neergedaald – in de Stikstofcrisis in de luwte te blijven en zelf geen actieve pers/media communicatie op te zoeken in de maatschappelijke discussie die is ontstaan na de Stikstofbrief van minister Van der Wal en de perspectiefbrief van minister Staghouwer van 10 juni. Tegelijkertijd zoekt HB achter de schermen wel degelijk naar samenwerking met bestaande en nieuwe partners om standpunten en belangen uit te dragen over de wenselijke landbouwtransities. De medewerking aan dit tien-punten-plan is daar één van.

Lees het gehele 10-punten-plan in deze PDF: Groenboerenplan 

Kijk je het 10-punten-plan liever in de vorm van een VIDEO, klik dan hier.

(deze grafische weergave is gemaakt door The Happy Activist)

 

Je kunt ook steun betuigen aan het Groenboerenplan

Dat kan via deze link

 

Deel dit bericht: